Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ( „NN“ br. 107/07., „NN“ br.144/12, „NN“ br. 14/14) Agencija za promet nekretnina M. Chanaan d.o.o. donosi navedene Opće uvjete poslovanja. Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva M. Chanaan d.o.o. kao agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca. Nalogodavac sklapanjem Ugovora o posredovanju potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta.

POJMOVI I NAZIVI U SMISLU OVIH OPĆIH UVJETA

Članak 2.

2.1. Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

Posrednik u prometu nekretnina ovlaštena je Agencija koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, odnosno M.Chanaan d.o.o. – Agencija za promet nekretninama, upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod registarskim brojem 98/2014 (u daljnjem tekstu: Posrednik).

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

3.1. Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje zaprimimo usmenim ili pismenim putem od strane nalogodavca. Zadržavamo mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je nekretnina već prethodno prodana, iznajmljena ili je vlasnik odustao od prodaje, te Posrednik za to ne odgovara.

3.2. Naše ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

4.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu i osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu kada taj pravni posao bude sklopljen.

4.2. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i u pisanom obliku. Rok trajanja Ugovora o posredovanju se može odrediti pojedinačno u svakom slučaju posredovanja, te se može sporazumom stranaka više puta produžiti, što će se utvrditi pisanim Aneksom Ugovoru.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

5.1. Posrednik se obvezuje:

a) nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora između Nalogodavca i potencijalnog kupca;

b) u obavljanju poslova koji su predmet ovog Ugovora postupati s pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima;

c) istražiti mogućnosti za sklapanje namjeravanog pravnog posla i na njih upozoriti Nalogodavca te ga obavijestiti o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. Smatra se da su Posredniku poznate isključivo one okolnosti koje su potkrijepljene odgovarajućom vjerodostojnom dokumentacijom;

d) pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo na Nekretnini;

e) ako je predmet prodaje zemljište, provjeriti namjenu Nekretnine u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na tu Nekretninu;

f) omogućiti pregled Nekretnine;

g) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja ( prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.

5.2. Smatra se da je Posrednik doveo Treću osobu u vezu s Nalogodavcem ako je dovede da pregleda Nekretninu ili ako organizira sastanak Nalogodavca i Treće osobe ili ako Nalogodavcu omogući kontakt s Trećom osobom u svojim poslovnim prostorijama.

OBVEZE NALOGODAVCA KAO PRODAVATELJA/ ZAKUPODAVCA/NAJMODAVCA

Članak 6.

6.1. Nalogodavac se obvezuje:

a) obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o Nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za Nekretninu;

b) dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju pravo vlasništva Nalogodavca nad Nekretninom;

c) obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o Nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;

d) osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledavanje nekretnine;

e) obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;

f) dati na uvid Posredniku dokaz o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.

6.2. Nalogodavac se obvezuje u roku od tri dana obavijestiti Posrednika o sklapanju ugovora do kojeg je došlo uz posredovanje Posrednika, ukoliko je do sklapanja tog ugovora došlo u odsutnosti Posrednika.

6.3. Nalogodavac se obvezuje da za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju neće oglašavati niti nuditi na prodaju Nekretninu po cijeni nižoj od cijene po kojoj Posrednik oglašava i nudi na prodaju Nekretninu, temeljem ovom Ugovoru, a sukladno uputi i obavijesti Nalogodavca.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 7.

7.1. Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

7.2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku isplatiti posredničku naknadu, kako je ista ugovorena Ugovorom.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 8.

8.1. Posrednička naknada pripada Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnine. Ona se naplaćuje Posredniku u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju.

8.2. Posrednička naknada dospijeva u trenutku kada Nalogodavac i treća osoba sklope predugovor o kupoprodaji, zamjeni, zakupu ili najmu Nekretnine, a ukoliko takav predugovor nije sklopljen tada, u trenutku kada Nalogodavac i treća osoba sklope ugovor o kupoprodaji, zamjeni, zakupu ili najmu Nekretnine.

8.6. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu određenu Ugovorom o posredovanju i u slučaju da u roku od 60 (šezdeset) mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi s trećom osobom ugovor o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, najmu i/ili drugi pravni posao kojim se postiže ista ili slična svrha, a koji ugovor je posljedica Posrednikova djelovanja za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju.

8.7. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu određenu Ugovorom o posredovanju i u slučaju kada Nalogodavac/član obitelji Nalogodavca /trgovačko društvo u vlasništvu/suvlasništvu Nalogodavca i/ili člana njegove obitelji sklopi ugovor o kupoprodaji zamjeni, zakupu ili najmu i/ili drugi pravni posao kojim se postiže ista ili slična svrha, s članom obitelji treće osobe i/ili s trgovačkim društvom u vlasništvu/suvlasništvu treće osobe odnosno članova obitelji treće osobe.

TROŠKOVI POSREDNIKA

Članak 9.

9.1. Troškovi učinjeni tijekom posredovanja, navedeni su i mogu se dodatno naplatiti prema važećem Cjeniku, koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Prije sklapanja Ugovora o posredovanju i uvrštavanja nekretnine u evidenciju Ponude, Posrednik može zatražiti od potencijalnog Nalogodavca plaćanje troškova prijevoza, obilaska, fotografiranje, uvrštavanja nekretnine na web stranice i usluga ishodovanja dokumentacije, prema Cjeniku.

9.2. Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumentacije, koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet, uknjižbe vlasničkog prava u zemljišne knjige, sastavljanje ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih isprava, snosi Nalogodavac, bez obzira da li je i to ugovoreno ili nije, na što je Posrednik dužan upozoriti potencijalnog Nalogodavca prilikom potpisivanja Ugovora o posredovanju.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 10.

10.1. Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen (osim ukoliko sporazumom stranaka isti nije produžen) ili otkazom bilo koje ugovorne strane.

10.2. Ugovor se može otkazati samo pisanim otkazom koji se upućuje drugoj ugovornoj strani preporučenom poštom s povratnicom.

10.3. U slučaju da Ugovor otkazuje Nalogodavac, isti je u obvezi platiti Posredniku naknadu troškova koje je Posrednik imao u obavljanju poslova posredovanja na temelju Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

11.1. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni na vidljivu i pristupačnu mjestu u službenim prostorijama Posrednika.