Razvojni projekt Peškera

Razvojni projekt Peškera zauzima pojas uz more sjeverno od starogradske jezgre do turističke zone “Borik” u površini od oko 17 ha. Integralni dio prostora na kopnu čini obalni pojas i pripadajući akvatorij. Položaj prostora je izuzetno kvalitetan i povoljan za valorizaciju novom osmišljenom izgradnjom. Uređenjem prostora projekt Peškera predstavlja osnovu za regeneraciju i očuvanje postojeće urbane strukture. Stav je M Chanaan tima da novim rješenjem ovog prostora treba nastaviti s onim vrijednostima koje Poreč do sada ima i koje mu daju vrijednost svjetskog nivoa. Kvalitetnom realizacijom projekta Peškera, uz naše usluge konzaltinga i upravljanja projektom, ovaj dio grada funkcionalno treba saživjeti sa postojećim urbanim prostorom, sa svojim ulicama i rivama. Novim atraktivnim arhitektonskim građevinama na kopnu i valorizacijom pripadajućeg akvatorija dobiti će se nova atraktivna panorama ovog dijela grada.

Na površini od oko 17 ha, Generalnim urbanističkim planom grada Poreča određene su zone mješovite namjene, zone gospodarske namjene-poslovna, zone maritimne rekreacije.

Cijena: Na upit

Dokumentacija o projektu